όροι

Δικαίωμα-υπαναχώρησης     Τρόποι πληρωμής      Επικοινωνία

1. γενικά


(1) Οι ακόλουθοι γενικοί όροι και προϋποθέσεις (ΓΟΣ) ισχύουν για όλες τις παραδόσεις και προσφορές της sparhi gmbh (εφεξής "direect"). Αντεπιβεβαιώσεις του πελάτη σε σχέση με τους δικούς του όρους και προϋποθέσεις συναλλαγών ή αγοράς διαψεύδονται.


(2) Καταναλωτής κατά την έννοια των παρόντων ΓΟΣ είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει δικαιοπραξία για σκοπό που δεν μπορεί κατά κύριο λόγο να αποδοθεί ούτε στην εμπορική ούτε στην ανεξάρτητη επαγγελματική του δραστηριότητα. Επιχειρηματίας είναι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή μια νομικά ικανή εταιρεία που, κατά τη σύναψη μιας δικαιοπραξίας, ενεργεί κατά την άσκηση της εμπορικής ή μη μισθωτής επαγγελματικής του δραστηριότητας.


2 Προσφορά και σύναψη σύμβασης


Η γκάμα των προσφορών μας είναι μη δεσμευτική. Η παραγγελία του πελάτη αποτελεί προσφορά για τη σύναψη σύμβασης αγοράς. Η επιβεβαίωση της παραλαβής της παραγγελίας που αποστέλλεται στη συνέχεια από την direect και τυχόν επακόλουθες αναφορές κατάστασης δεν συνιστούν αποδοχή της προσφοράς. Η σύμβαση αγοράς συνάπτεται μόλις παραδώσουμε τα παραγγελθέντα αγαθά και επιβεβαιώσουμε την αποστολή στον πελάτη.


3. τιμές, συσκευασία και αποστολή, έξοδα επιστροφής, μερική παράδοση


(1) Οι τιμές μας είναι βασικά οι τιμές που αναγράφονται στο καλάθι αγορών των ιστοσελίδων μας κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Οι αποκλίνουσες τιμές, οι οποίες ενδέχεται να εμφανίζονται σε σελίδες που φορτώνονται από ενδιάμεσο αποθηκευτικό χώρο (cache του προγράμματος περιήγησης, proxy), δεν είναι τρέχουσες και άκυρες. Εκτός αν συμφωνηθεί ρητά και εγγράφως διαφορετικά, οι τιμές μας είναι εκ του σημείου αποστολής, χωρίς συσκευασία, μεταφορικά και, κατά περίπτωση, έξοδα αντικαταβολής. Όλες οι τιμές στις ιστοσελίδες μας περιλαμβάνουν τον νόμιμο φόρο προστιθέμενης αξίας, εκτός εάν ο πελάτης αλλάξει τον τύπο πελάτη του σε εταιρεία, έμπορο ή δημόσιο φορέα και επιλέξει χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως χώρα παράδοσης ή εάν η ιστοσελίδα δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε επιχειρηματίες..


(2) Η συσκευασία περιέρχεται στην κυριότητα του πελάτη.


(3) Τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής βαρύνουν τον πελάτη. Αυτές εξαρτώνται από τη μέθοδο αποστολής, τη μέθοδο πληρωμής, το βάρος και τον προορισμό αποστολής. Υπολογίζονται και εμφανίζονται στο καλάθι αγορών πριν από την ηλεκτρονική παραγγελία ή, στην περίπτωση τηλεφωνικών παραγγελιών, αναφέρονται και εμφανίζονται χωριστά στο τιμολόγιο. Η επιλογή της μεθόδου αποστολής γίνεται κατόπιν αιτήματος του πελάτη ή στο πλαίσιο των επιτρεπόμενων δυνατοτήτων κατά την καλύτερη δυνατή διακριτική μας ευχέρεια. Μια επισκόπηση των διαφόρων επιλογών αποστολής και πληρωμής καθώς και των αντίστοιχων τιμών δημοσιεύεται στους ιστότοπούς μας.


(4) Sεφόσον ο πελάτης είναι καταναλωτής και κάνει αποτελεσματική χρήση του δικαιώματος ανάκλησης, επιβαρύνεται με τα τακτικά έξοδα αποστολής ή παραλαβής της επιστροφής, εφόσον τα παραδοθέντα αγαθά αντιστοιχούν σε αυτά που παραγγέλθηκαν και εφόσον η τιμή του προς επιστροφή είδους δεν υπερβαίνει το ποσό των 40,00 €. Τα έξοδα της επιστροφής επιστρέφονται στο ποσό της φθηνότερης κανονικής παράδοσης.


(5) Σε περίπτωση μερικών παραδόσεων που οργανώνονται από εμάς χωρίς συνεννόηση με τον πελάτη, οι επόμενες παραδόσεις θα είναι απαλλαγμένες από τα έξοδα αποστολής. Σε περίπτωση ειδικών αιτημάτων του πελάτη για τη διαίρεση της παράδοσης, τα συμφωνηθέντα έξοδα αποστολής θα χρεώνονται επιπλέον για κάθε μερική παράδοση.


4. Χρόνοι παράδοσης


Οι αναμενόμενοι χρόνοι παράδοσης εξαρτώνται από το προϊόν και υποδεικνύονται στην ιστοσελίδα μας με σύμβολα ή αντίστοιχες επεξηγήσεις. Εάν προκύψουν αλλαγές στον αναμενόμενο χρόνο παράδοσης μετά την πραγματοποίηση της παραγγελίας, ο πελάτης θα ενημερωθεί αυτόματα σχετικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και, εάν είναι καταναλωτής, έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την παραγγελία του ή να προβεί σε αλλαγές χωρίς επιβάρυνση ανά πάσα στιγμή έως ότου τεθεί σε ισχύ το δικαίωμα υπαναχώρησης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά.


5 Μεταβίβαση κινδύνου και εγγύηση


(1) Εάν ο πελάτης παραλαμβάνει τα αγαθά, ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας ή τυχαίας ζημίας μεταβιβάζεται στον πελάτη με την παράδοση των αγαθών. Εάν η direect αποστέλλει τα εμπορεύματα στον πελάτη, ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στον πελάτη έναντι των επιχειρηματιών όταν τα εμπορεύματα παραδίδονται στον μεταφορέα και έναντι των καταναλωτών όταν τα εμπορεύματα παραδίδονται στον καταναλωτή από τον μεταφορέα.


(2) Η εγγύηση αρχίζει με την παράδοση των αγαθών και διέπεται από τις νόμιμες διατάξεις.


(3) Η προθεσμία παραγραφής των νόμιμων αξιώσεων για ελαττώματα είναι 2 έτη για τα καινούργια αγαθά και ένα έτος για τα μεταχειρισμένα αγαθά, εφόσον ο πελάτης είναι καταναλωτής.


(4) Εάν ο πελάτης είναι επιχειρηματίας, η προθεσμία παραγραφής των αξιώσεων εγγύησης είναι ένα έτος και η direect έχει την επιλογή να αποκαταστήσει το ελάττωμα ή να παραδώσει ένα προϊόν χωρίς ελάττωμα για μεταγενέστερη εκτέλεση- τα προφανή ελαττώματα των αγαθών ή της απόδοσης της direect πρέπει να γνωστοποιούνται εγγράφως αμέσως, το αργότερο εντός 14 ημερών από την παραλαβή των αγαθών. Εάν τα ελαττώματα δεν γνωστοποιηθούν εγκαίρως, τα εμπορεύματα θεωρούνται εγκεκριμένα.


(5) Η direct δεν αναλαμβάνει καμία εγγύηση για τη συνήθη φθορά των αγαθών καθώς και για ελαττώματα που προκαλούνται από εσφαλμένο ή αμελή χειρισμό ή λειτουργία ή από εξαιρετικές συνθήκες λειτουργίας.


6 Περιορισμοί ευθύνης


(1) Οι περιορισμοί ευθύνης δεν ισχύουν για ζημίες που προκαλούνται από πρόθεση ή βαριά αμέλεια ή για βλάβες στη ζωή, τα άκρα ή την υγεία..


(2) Ανεξαρτήτως του νομικού λόγου, οι αξιώσεις αποζημίωσης κατά της direect, καθώς και των βοηθών της, περιορίζονται στο ποσό των ζημιών εκείνων, την πιθανή επέλευση των οποίων η direect έπρεπε ευλόγως να αναμένει κατά τη σύναψη της σύμβασης. Εάν η ζημία δεν προκύπτει από την παραβίαση μιας ουσιώδους συμβατικής υποχρέωσης, δηλαδή μιας υποχρέωσης που επιτρέπει την ορθή εκτέλεση της σύμβασης κατ' αρχάς και στην εκπλήρωση της οποίας ο πελάτης, ως εκ τούτου, βασίζεται τακτικά ή μπορεί να βασίζεται, η αποζημίωση περιορίζεται, ωστόσο, στο ανώτατο όριο του δεκαπλάσιου της αξίας της παραγγελίας. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων δεδομένων του.Η direect ευθύνεται μόνο για την προσπάθεια που απαιτείται για την αποκατάσταση των δεδομένων σε περίπτωση τακτικής δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας από τον πελάτη.


7. Πληρωμή


(1) Εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, τα τιμολόγιά μας είναι άμεσα απαιτητά χωρίς έκπτωση.


(2) Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει διάφορες μεθόδους πληρωμής, οι οποίες προσφέρονται ανάλογα με το σύνολο της παραγγελίας, τον τύπο παράδοσης, τον προορισμό αποστολής και τις ρυθμίσεις στο λογαριασμό του πελάτη. Οι διάφορες επιλογές είναι διαθέσιμες για επιλογή στο καλάθι αγορών και περιγράφονται επίσης στο τμήμα πληροφοριών των ιστοσελίδων μας.


(3) η direct διατηρεί το δικαίωμα, σε μεμονωμένες περιπτώσεις ή σε περίπτωση απόρριψης της πληρωμής από τα πιστωτικά ιδρύματα ή τους παρόχους της αντίστοιχης μεθόδου πληρωμής, να εκτελεί την παραγγελία μόνο έναντι πληρωμής με αντικαταβολή ή προκαταβολή. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης μπορεί να το αποδεχθεί ή να υπαναχωρήσει από την παραγγελία του.


(4) Τα έξοδα που προκύπτουν από την αντιστροφή μιας πράξης πληρωμής λόγω έλλειψης χρηματικών ποσών ή λόγω εσφαλμένων δεδομένων που διαβιβάστηκαν από τον πελάτη βαρύνουν τον πελάτη.


(5) Οι επιταγές δεν γίνονται δεκτές.


(6)Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής, η direect δικαιούται να χρεώνει τόκους υπερημερίας στους καταναλωτές ύψους 5 ποσοστιαίων μονάδων και στους επιχειρηματίες ύψους 8 ποσοστιαίων μονάδων ετησίως πάνω από το εκάστοτε ισχύον βασικό επιτόκιο.


(7) Ο συμψηφισμός δεν επιτρέπεται εκτός από την περίπτωση αδιαμφισβήτητων ή νομίμως βεβαιωμένων ανταπαιτήσεων. Η παρακράτηση πληρωμών από τον αγοραστή λόγω ανταπαιτήσεων από άλλες συμβατικές σχέσεις αποκλείεται.


8. Διατήρηση του τίτλου


Όλα τα αγαθά που παραδίδονται από εμάς παραμένουν στην ιδιοκτησία της direect μέχρι την πλήρη εξόφληση και τον διακανονισμό όλων των απαιτήσεων που απορρέουν από τη σύμβαση παράδοσης. Αυτό ισχύει και για τις υπό αίρεση απαιτήσεις.


Εάν ο πελάτης είναι επιχειρηματίας, ισχύουν επίσης οι ακόλουθες διατάξεις: Η πρόσβαση τρίτων στα αγαθά που ανήκουν ή είναι συνιδιοκτησία της direect πρέπει να αναφέρεται αμέσως από τον πελάτη. Κάθε κόστος που προκύπτει από τέτοιες παρεμβάσεις για αγωγή τρίτου ή κόστος για εξωδικαστική αποφυλάκιση βαρύνει τον πελάτη. Οι απαιτήσεις που απορρέουν από μεταπώληση ή άλλους νομικούς λόγους σχετικά με τα αγαθά που υπόκεινται σε παρακράτηση κυριότητας (συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτήσεων από τον τρεχούμενο λογαριασμό) έχουν ήδη εκχωρηθεί πλήρως στην direect από τον πελάτη ως εγγύηση. Εξουσιοδοτούμε ανακλητικά τον αγοραστή/πελάτη να εισπράξει τις απαιτήσεις που μας εκχωρήθηκαν για λογαριασμό του και στο όνομά του. Η εν λόγω εξουσιοδότηση άμεσης χρέωσης μπορεί να ανακληθεί εάν ο αγοραστής/πελάτης δεν εκπληρώσει κανονικά τις υποχρεώσεις πληρωμής του.


9. Πολιτική ακύρωσης για τους καταναλωτές


Δικαίωμα ανάκλησης

Εάν είστε καταναλωτής, έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παρούσα σύμβαση εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς να δώσετε καμία αιτιολογία. Η προθεσμία υπαναχώρησης είναι δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή ένας τρίτος που έχετε ορίσει και δεν είναι ο μεταφορέας πήρε στην κατοχή του τα τελευταία εμπορεύματα. Για να ασκήσετε το δικαίωμα ακύρωσης, πρέπει να μας ενημερώσετε, sparhi gmbh, Friedrichstr. 123, 10117 berln, Τηλ.: (+49) 0152 03943135, Φαξ: (+49) 0152 03943135, direect@direect.de, για την απόφασή σας να ακυρώσετε την παρούσα σύμβαση με σαφή δήλωση (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε και να υποβάλετε το έντυπο απόσυρσης μοντέλου ή άλλη σαφή δήλωση ηλεκτρονικά στον ιστότοπό μας (έντυπο RMA). Εάν κάνετε χρήση αυτής της δυνατότητας, θα σας στείλουμε επιβεβαίωση της παραλαβής της ανάκλησης αυτής χωρίς καθυστέρηση (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Για την τήρηση της περιόδου ανάκλησης, αρκεί να στείλετε την κοινοποίηση της άσκησης του δικαιώματος ανάκλησης πριν από τη λήξη της περιόδου ανάκλησης.

Υπόδειγμα φόρμας ανάληψης

Συνέπειες της ανάκλησης

Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από το γεγονός ότι επιλέξατε τύπο παράδοσης διαφορετικό από τον φθηνότερο τυποποιημένο τύπο παράδοσης που προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία λάβαμε την ειδοποίηση για την υπαναχώρησή σας από την παρούσα σύμβαση. Για την επιστροφή αυτή, θα χρησιμοποιήσουμε τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά διαφορετικά μαζί σας.Σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε με οποιαδήποτε έξοδα λόγω της επιστροφής αυτής.


Πρέπει να μας επιστρέψετε ή να μας παραδώσετε τα αγαθά χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία μας γνωστοποιήσατε την ακύρωση της παρούσας σύμβασης. Η προθεσμία τηρείται εάν αποστείλετε τα αγαθά πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δεκατεσσάρων ημερών. Θα επιβαρυνθείτε με τα άμεσα έξοδα επιστροφής των αγαθών, εάν η τιμή των προς επιστροφή αγαθών δεν υπερβαίνει το ποσό των 40 ευρώ. Διαφορετικά, η αποστολή της επιστροφής είναι δωρεάν για εσάς. Τα αγαθά που δεν μπορούν να αποσταλούν με ταχυδρομείο δεμάτων θα παραληφθούν από εσάς με δικά μας έξοδα.


Πρέπει να πληρώσετε για τυχόν απώλεια της αξίας των αγαθών μόνο εάν αυτή η απώλεια της αξίας οφείλεται στο χειρισμό των αγαθών με τρόπο που δεν είναι απαραίτητος για τη δοκιμή της ποιότητας, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών.10. Κανένα δικαίωμα υπαναχώρησης


.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει για συμβάσεις παράδοσης ηχητικών ή βιντεοσκοπημένων εγγραφών ή λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών σε σφραγισμένη συσκευασία ή προϊόντων που σφραγίζονται για λόγους υγιεινής ή προστασίας της υγείας, εφόσον η σφραγίδα αφαιρέθηκε μετά την παράδοση. Σε περίπτωση παράδοσης δεδομένων που δεν βρίσκονται σε φορέα δεδομένων (π.χ. λήψεις), το δικαίωμα υπαναχώρησης λήγει εάν ο καταναλωτής συμφωνήσει ότι η σύμβαση εκτελείται πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης και επιβεβαιώσει ότι χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης μέσω της εκτέλεσης.


11. Εκχωρησιμότητα των απαιτήσεων


Ο πελάτης δεν δικαιούται να εκχωρήσει τις απαιτήσεις του από τη σύμβαση. Εξαιρείται η εκχώρηση απαιτήσεων προς την Trusted Shops GmbH, εφόσον η Trusted Shops GmbH έχει καταβάλει στον πελάτη πληρωμή σε σχέση με την προστασία του αγοραστή..


12. Προστασία δεδομένων


(1) Οι πρακτικές μας για την προστασία των δεδομένων συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.


(2) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πελάτη χρησιμοποιείται από την direect μόνο για ενημερωτικές επιστολές σχετικά με τις παραγγελίες και, εάν το ζητήσει ο πελάτης, για τα δικά του ενημερωτικά δελτία. Επιπλέον, η direect στέλνει τακτικά στον πελάτη προσεκτικά επιλεγμένες προσφορές για παρόμοια προϊόντα από τη γκάμα της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο πελάτης μπορεί να αντιταχθεί στη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του για διαφημιστικούς σκοπούς με την αποστολή ενός ανεπίσημου ηλεκτρονικού μηνύματος χωρίς να επιβαρυνθεί με οποιοδήποτε άλλο κόστος εκτός από το κόστος μετάδοσης σύμφωνα με τις βασικές τιμές.


(3) Η direect δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα πελατών σε τρίτους. Εξαιρούνται οι συνεργάτες υπηρεσιών που απαιτούν τη διαβίβαση δεδομένων για την επεξεργασία παραγγελιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ωστόσο, το εύρος των διαβιβαζόμενων δεδομένων περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό.


(4) Ο πελάτης έχει δικαίωμα ενημέρωσης καθώς και δικαίωμα διόρθωσης, αποκλεισμού και διαγραφής των αποθηκευμένων δεδομένων του. Εάν η διαγραφή αντιβαίνει στις νομικές ή συμβατικές υποχρεώσεις διατήρησης ή σε άλλους νομικούς λόγους, τα δεδομένα δεσμεύονται.


13. Τελικές διατάξεις


(1) Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις περιλαμβάνουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών.


(2) Εάν ο πελάτης είναι έμπορος ή δεν έχει κατοικία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έδρα μας είναι ο μοναδικός τόπος δικαιοδοσίας για όλες τις διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των αγωγών επί συναλλαγματικών και επιταγών.


(3) Υποχρέωση ενημέρωσης σύμφωνα με το άρθρο 36 VSBG


Ηdireect δεν είναι κατ' αρχήν υποχρεωμένη και δεν επιθυμεί να συμμετάσχει σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών μιας επιτροπής διαιτησίας καταναλωτών.


(4) Εφαρμόζεται αποκλειστικά το γερμανικό δίκαιο, με αποκλεισμό των διατάξεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις Διεθνούς Πώλησης Αγαθών. Σε συναλλαγές με τελικούς καταναλωτές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί επίσης να εφαρμόζεται το δίκαιο του τόπου κατοικίας του τελικού καταναλωτή, εφόσον πρόκειται για διατάξεις υποχρεωτικού δικαίου των καταναλωτών.


(5) Εάν κάποια από τις διατάξεις αυτές είναι άκυρη, αυτό δεν επηρεάζει την ισχύ των υπόλοιπων διατάξεων. Τα μέρη προσπαθούν να αντικαταστήσουν τις αναποτελεσματικές διατάξεις με τέτοιες αποτελεσματικές διατάξεις που επιτυγχάνουν σε μεγάλο βαθμό τον επιδιωκόμενο οικονομικό σκοπό.sparhi gmbh

Friedrichstr. 123 10117 Βερολίνο

USt-IdNr DE318025179

Ο διευθύνων σύμβουλος Christian Magdas

Τηλ.: (+49) (0)0152 03943135

Φαξ: (+49) (0)0152 03943135

direect@direect.de

https://direect.de